الهام حاج بابایی

عضو هیات علمی آکادمی آگاه

درباره استاد:                                                                                                                                                                           

رزومه و سوابق فعالیت

 

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد مترجمی زبان

دوره های ارائه شده توسط این مدرس